Szkolenia i warsztaty

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe
Dane do faktury
Warunki uczestnictwa

1. Pełnej wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na podstawie faktury pro forma najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia  na konto Mega System Service 96 1090 2617 0000 0006 5201 5754 prowadzone w BZWBK.. Faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

2. UWAGA:
Odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest jednoznaczne z poniesieniem całkowitych kosztów udziału w szkoleniu. Tylko pisemna forma odwołania uczestnictwa jest obowiązująca.

3. Mega System Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, zmian w programie szkolenia oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu badź lokalizacji szkolenia nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT. Posiadamy nr Identyfikacyjny NIP. Upoważniamy firmę Mega System Service Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz archiwizowanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku ( tj. Dz.U. z 2002 roku nr.101,poz.926 z póź. Zm.)

6. Wyrażam zgodę na informowanie o usługach i szkoleniach firmy Mega System Service Sp. z o.o. drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (tj. Dz.U. z 2002r. Nr.144 poz.1204 z póź. zm.)

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.
Oops! Something went wrong while submitting the form
Mega System Service Sp. z o.o.
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
Polska
Doradztwo inwestycyjne:
+48 601 4646 674
Szkolenia – warsztaty:
+48 722 161 362
e-mail: biuro@mss.biz.pl
NIP: 525-219-22-37
REGON: 016736823
KRS Nr 000025165 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość.
Oops! Something went wrong while submitting the form