Firma

Historia MSS

Firma Mega System Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (MSS) została utworzona w 2000 roku. W pierwszym okresie swojego funkcjonowania: lata 2000-2007, spółka swoją działalność skoncentrowała na zbudowaniu kompetentnego  zespołu gotowego pełnić funkcje w zakresie nadzoru technicznego i usług serwisowych. W tym okresie specjaliści MSS uczestniczyli aktywnie w nadzorze technicznym w trakcie  budowy stacji sprężania gazu na rurociągu Yamal oraz obiektów energetycznych. Firma  zdobywała również doświadczenie pełniąc usługi doradztwa technicznego dla firm zaangażowanych w projekty w obszarze oil&gas. Od roku 2008 MSS swój zakres działalności wzbogaca o pełnienie funkcji konsultanta ds. zarządzania projektami. Lata 2010-2017 to czas otwarcia firmy na rynek usług konsultingowych  związanych z doskonaleniem procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Obecnie MSS to spółka przygotowana do pełnienia funkcji doradczych dla przedsiębiorstw oczekujących wsparciaw zakresie procesu inwestycyjnego oraz wzmacniających swoje podstawy zarządcze na poziomie doskonalenia procesów.

Misja

Dostarczenie Klientowi  usług doradczych oraz szkoleniowych na wysokim,  profesjonalnym poziomiew zakresie zarządzania projektami  na różnym etapie ich przygotowania i realizacji oraz procesów  biznesowych związanych z funkcjonowaniem firmy.

Cele nadrzędne

Wysokie kwalifikacje
i doświadczenie
jako fundament

Sukces naszych klientów
jest naszym sukcesem

Ciągłe doskonalenie
i nowatorstwo proponowanych
rozwiązań

Profesjonalne i rzetelne
relacje z Klientem

Działamy zgodnie
z zasadami etyki

Świadomi wpływu na
środowisko  kształtujemy
odpowiedzialnie nasz biznes

Obszar działalności

Chemia przemysłowa

Energetyka

Ropa i Gaz

Ochrona środowiska

Budownictwo

Przemysł maszynowy

Waldemar Plata

Dyrektor Zarządzający

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku od pracy dla firm należących do koncernu ABB w Polsce. W okresie tym piastował stanowiska kierownicze w obszarze utrzymania ruchu oraz zarządzania projektami . W latach 2000-2006 pracując dla ABB Zamech Gazpetro, zespół pod jego kierownictwem zrealizował między innymi budowę 5-ciu stacji kompresorowych na trasie rurociągu Yamal oraz projekt budowy elektrociepłowni Władysławowo. Od roku 2007 jest związany z firmami należacymi do segmentu Exploration and Production Grupy LOTOS. Zajmował stanowiska Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju oraz Dyrektora Operacyjnego w LOTOS Petobaltic. W latach 2007-2016 był członkiem rady dyrektorów w AB LOTOS Geonafta na Litwie. Przez ostatnie pięć lat związanyz Energobaltic Sp. z o.o. na pozycji Prezesa Zarządu. Wykładowca Institute for International Research w zakresie problematyki dotyczącej zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleńi konferencji. Członek Project Management Institute.

Ważniejsze  projekty w zakresie
doradztwa i szkoleń

Analiza drgań systemów rurociągów i urządzeń na tłoczni gazu

ABB Zamech Gazpetro

Wsparcie technicznew zakresie prowadzonych robót serwisowych

ABB Zamech Gazpetro

Konsultacje w zakresie procedury aktualizacji uzyskanych pozwoleń na budowę i wprowadzenie zmian istotnych do projektu budowlanego Budowa Części Napowierzchniowej PMG Wierzchowice

BP Gazoprojekt

Konsultacje w zakresie prowadzenia działań formalno-prawnych dotyczących aktualizacji decyzji środowiskowych w ramach projektu Budowa Części Napowierzchniowej PMG Wierzchowice

BP Gazoprojekt

Doradztwo techniczne podczas realizacji prac w zakresie ograniczenia hałasu na tłoczniach gazu

P.T.Energopiast

Doradztwo techniczne podczas modernizacji systemu przeliczników
i archiwizacji

INTERGROTECH

Usługa w zakresie wstępnej analizy ekonomicznej dot. budowy gazociągu
DN 700

IDEK

Wsparcie technicznei konsultacjew zakresie świadczeniausług nadzoru inwestorskiego
w okresie gwarancji na
budowie tłoczni gazu

IDEK

Szkolenie w zakresie zarządzania ryzykami w projekcie

Institute for International Research IRR

Szkolenie w zakresie przywództwa w projekcie

Institute for International Research IIR

Szkolenia i warsztaty
w ramach programu
Mega System Service

Mega System Service Sp. z o.o.
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
Polska
Doradztwo inwestycyjne:
+48 601 4646 674
Szkolenia – warsztaty:
+48 722 161 362
e-mail: biuro@mss.biz.pl
NIP: 525-219-22-37
REGON: 016736823
KRS Nr 000025165 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość.
Oops! Something went wrong while submitting the form