Doradztwo

Tworzenie podstaw systemowych

Szkolenia i warsztaty

Doskonalenie procesów

Wdrożenie systemu zarządzania projektami

ERM

Project management

A

Przygotowanie rekomendacji dla rozwiązań poprzedzone studium wykonalności

B

Inicjowanie oraz wdrożenie projektu do realizacji

C

Ocena projektów w realizacji

Programy naprawcze dla projektów w „kryzysie”

D

Learn Lesson

Nadzór nad procesem przygotowania inwestycji

Faza przygotowania inwestycji stanowi pierwszy etap budowy właściwych podstaw realizacji projektu w zakresie określenia jego wykonalności, wyboru koncepcji, przygotowania planu realizacji. MSS poprzez aktywny udział w tym procesie potrafi być profesjonalnym wsparciem dla Inwestora w zakresie zbudowania efektywnej organizacji projektowej, przygotowania projektu bazowe oraz właściwego zarządzania ryzykiem. Przygotowana przy współpracy MSS finalna decyzja inwestycyjna  umożliwi inwestorowi podjąć właściwą decyzję o wdrożeniu projektu do realizacji.

Definicja
projektu
Ocena
wykonalności
Wybór
koncepcji
Przygotowanie
do realizacji
Ostateczna decyzja
inwestycyjna FID
Identyfikacja
biznesowa
Wstępna ocena
wykonalności PFS
Udowodnienie
wykonalności projektu
Studium wykonalności
Wybór optymalnej
koncepcji
Due Deligence
Projekt koncepcyjny
Ocena wpływu na środowisko
Strategia wykonania
Rewizja oceny biznesowej
i przygotowanie do realizacji
Projekt bazowy
FEED
Strategia kontraktacji
Project Management
Wniosek inwestycyjny
Plany realizacji porjektu PEP
Bramki decyzyjne

Nadzór nad procesem realizacji inwestycji

MSS w fazie realizacji projektu jest aktywnym uczestnikiem wspierającym inwestora w zakresie doskonalenia procesu zarządzania projektem. Efektem aktywnego udział MSS w nadzorze nad realizacją projektu ma być realizacja projektu w granicach zaplanowanychw ramach przyjętego planu. Dla projektów kryzysie potrafimy przygotować efektywny plan naprawczy. Za istotną wartość dodaną uznajemy stworzenie w fazie zamknięcia projektu bazy doświadczeń na przyszłość.

Realizacja
projektu
Zamknięcie
projektu
Realizacja projektu zgodnie założeniami
Dostawy,
Project Management,
Nadzór nad projektowaniem,
Zarządzanie ryzykami,
Audyt sprawdzający,
Plan wdrożenia zmian,
Plan naprawczy.
Przekazanie do eksploatacji
i na majątek przedsiębiorstwa
Ocena realizacji
Lesson Learn
Bramki decyzyjne

Profesjonalne usługi konsultingowe

Doskonalenie procesów zarządczych w firmie to źródło wzrostu efektywności oraz fundament rozwoju strategicznego. Opis procesów, ich modelowanie , wskazanie właściwych mierników oceny efektywności to obszary, w których MSS jest przygotowane służyć wsparciem swojemu klientowi. Jednocześnie jesteśmy przygotowani aby wdrożyć zarządzanie procesowe w firmie jako  akceptowaną, dobrą praktykę.

Zarządzanie procesami

Analiza struktury
procesowej firmy

Ustanowienie mierników efektywności procesów

Definiowanie, ocena oraz
modelowanie procesów

Ustanowienie systemu zarządzania procesami
Mega System Service Sp. z o.o.
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
Polska
Doradztwo inwestycyjne:
+48 601 4646 674
Szkolenia – warsztaty:
+48 722 161 362
e-mail: biuro@mss.biz.pl
NIP: 525-219-22-37
REGON: 016736823
KRS Nr 000025165 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość.
Oops! Something went wrong while submitting the form